Historie školy

Historie školy

První zmínky o škole pocházejí už z r. 1675. 

1. Školní budova (od počátku do 1784)

Po třicetileté válce při znovuzřízení duchovní správy byla poměrně brzy zřízena i škola z dřívější fary. Stávala na místě nynější školy. V té době byly Velké Popovice majetkem kláštera řádu benediktinů u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Dochované zprávy jsou velice skromné:

  • kolem r. 1700 „...stavení přízemní došky kryto...“,
  • r. 1713 “...škola ze dřeva vystavěná...“,
  • r. 1726  - střecha budovy „...kryta šindelem...“
  • r. 1749  - střecha opravena
  • r. 1784  - první budova zbořena  

2. Školní budova (1784 – 1848)

Na témže místě, kde stála první budova, dal prelát od sv. Mikuláše vystavět školu novou, zděnou, o které bylo napsáno, že „...nejvíce škol téhož okresu v každém ohledu předčí“. Budova byla kamenná, přízemní, kryta taškami, délkou směřovala od severu k jihu, hlavní vchod na západní straně, chodba byla cihelná a strop dřevěný. Součástí chodby byla kuchyň s ohništěm a pecí, vše dlážděno cihlami. Učebna byla jedna jediná, podlaha v ní prkenná a na jižní a západní straně po dvou oknech. Zde bylo vyučováno až 220 žáků, a proto krajský úřad dne 18. 11. 1842 oznamuje, „...že stavba nové školy je nutná a nařizuje, aby ihned v obci byla vyhledána místnost pro druhou třídu“. Ta se našla v č. p. 7, ale z neznámých (resp. nedochovaných) příčin se zde učit ani nezačalo. Dne 1. 7. 1846 se ve Štiříně sešla komise k rozvržení příspěvku na stavbu nové školy za přítomnosti všech poplatníků.  

3. Školní budova (1848 - 1970)

Na jaře r. 1848 byla druhá školní budova opět zbořena a do konce školního roku se vyučovalo v Todicích. V místě zbořené školy dal hrabě Nostitz (patron kostela a školy) „...nákladně a bytelně za 4000 zlatých stříbra stavěti školu novou...“, tedy již třetí. Kde se vzal poněkud zarážející, neobvyklý název „Myšárna“, se již přesně neví, ale rodáci ho mají stále v paměti. Průčelí školy bylo obráceno k jihu. V přízemí byla třída a byt učitele (o třech pokojích a kuchyni), v patře dvě třídy s okny k jihu a za nimi dva pokojíky pro svobodné učitele (tzv. pomocníky). Ke škole patřil chlév, kůlna a stodola, vše pod jednou střechou. Za veliké slávy byla posvěcena 6. srpna 1848 a ihned sloužila svému účelu. Vyučováno bylo ve třech třídách, od r. 1882 ve čtyřech. Od 1. ledna 1890 byla najata místnost pro 5. třídu v domě č. p. 28 (dnes Masarykova ulice), za roční nájemné 80 zl. Zde se vyučovalo téměř 20 let.  

4. Školní budova (1909 – spolu s přístavbou v r. 1922, dnes nazývaná „Stará budova“)

Vzhledem k rozvoji průmyslu a přílivu pracovních sil se zvyšovaly nároky i na kapacitu školy. Místní školní rada se 19. března 1908 usnesla, aby na místě, kde stály první budovy školy, s přibráním sousedního pozemku, byla postavena škola čtvrtá se sedmi třídami, dvěma kabinety a sborovnou. C. k. okresní školní rada návrh 26. května 1908 prošetřila a již 1. července byla započata stavba p. Lehovcem, stavitelem z Říčan. Stavba byla velmi rychle dokončena, a proto 31. října 1909 byla vysvěcena a klíče předány správci J. Kovářovi. Předával je předseda místní školní rady V. Mrázek. Kolaudace budovy proběhla až 3. ledna 1910.

Přístavba z r. 1922: V červnu a září 1919 se místní školní rada usnesla založit zde školu měšťanskou, která byla výnosem zemské školní rady z 9. června 1920 povolena a 1. září téhož roku se začalo vyučovat v prvním ročníku.  Řízením školy měšťanské byl pověřen J. Eliáš, který školu řídil až do r. 1923. Zřízením školy měšťanské vznikl velký nedostatek učeben, a tak byla v r. 1922 provedena přístavba školy severním směrem. Škola tak získala další čtyři učebny, ředitelnu a kabinet. Přístavbu prováděl opět p. Lehovec, takže dnes již málokdo odliší původní budovu a její přístavbu. Na přístavbu školy existovaly různé varianty, včetně té, která počítala se „zvednutím“ školy o jedno patro.  

5. Školní budova (1983 – dnes nazývaná jako budova „Nová“)

Po demolici třetí budovy školy (Myšárny) 1981 přístavba nové školní budovy. Otevřena byla ve šk. roce 1983/84. Přístavba byla nutná, neboť nedostatek prostoru nutil vedení školy k vyučování téměř v polních podmínkách např. na Sokolovně nebo v Brtnici.  

6. Předposlední přístavba

Nešlo o přistavění tříd, nýbrž o stavbu nové jídelny a zakrátko přibyla její nástavba – kde se nachází knihovna a školní družina

7. Poslední přístavba školy - "nástavba"

Nástavba "nové budovy" byla realizována v roce 2012. Vedení obce dosáhlo na dotaci Středočeského kraje a bylo možno přistavět patro budovy z roku 1983 a vznikly tak čtyři učebny, dva kabinety a prostor pro školního psychologa a nový sklad učebnic. Vedení obce ale selhalo v oblasti vedení a dozoru stavby a vše probíhalo za velmi dramatických okolností - déšť a nedokonalé zajištění stavby před ním způsobilo protečení vody do budovy a napáchalo velké škody. Dále  zde byla spoustu nedodělků a nedokonalostí, s kterými se škola potýkala ještě dlouhé měsíce. 

8. Nová budova "C"

1. září 2016 jsme společně otevřeli novou část budovy školy zvanou "C". Škola získala 5 nových učeben, prostory pro pedagogy a nové šatny. Společně s novým křídlem budovy prošla komplexní rekontrukcí kuchyň, jídelna i tělocvična. 

 

Kdo vedl popovickou školu v letech dávno minulých a v současnosti?

(zdroj – kroniky školy)

Kolem r. 1675 Vácslav, kantor Popovský
1676 – 1688 M. V. Příhoda
1689 – 1720 J. Šulc
1720 – 1757 T. Hájek (zapsán v kronikách jako „šenkýř“)
1758 – 1763 J. Supela
1763 – 1767 J. Sekavec
1768 – 1773 J. Hrubý
1774 – 1792 M. Janovský
1793 – 1805 V. Vaněk (zemřel na souchotiny, tuberkulózu, ve věku 45 let)
1805 – 1820 Jan Loukotský
1821 – 1833 Josef Holý
1833 – 1860 Josef Peták
1860 – 1898 Jan Hrubeš
Listopad 1898 – 1. 3. 1899 Emil Balík
1. 3. 1899 – 1924 J. Kovář
1924 – 1927 J. Hledík
1927 – 1934 B. Šmída
1934 – 1938 J. Hledík
1. 7. 1938 – 28. 2. 1939 F. Weiner
28. 2. 1939 – 1942 J. Hledík
30. 9. 1942 – 1946 B. Peterka
1946 – 1952 O. Smetana
1. 10. 1952 – 1970 A. Malá
1970 – 1975 L. Táborský
1975 – 1992 D. Maryšková
1992 – 31. 1. 1998 J. Skružný
1. 2. 1998 – 15. 7. 2007 J. Havlíčková
16. 7. 2007 - 31.7.2018 M. Čásenský
1. 8. 2018 - dosud L. Fusková

 

Vedení měšťanské školy (od r. 1920)

1920 -1923 J. Eliáš
1923 – 1927 O. Stejskal
1927 – 1937 Makeš
1937 – 1950 R. Hlaváčová
1950 – 1952 Pospíšil

 

Přidáno 4. 10. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru